Groen licht voor weidevogelgebied Zoetermeerse Meerpolder

Grutto
Grutto
Foto: Redactie Zoetermeer (pixabay.com)

Er komt een mooi weidevogelgebied van 28 hectare in de Zoetermeerse Meerpolder, in combinatie met een waterbergingsgebied. Het provinciebestuur van Zuid-Holland is akkoord gegaan met de kavelruil die dit definitief mogelijk maakt.

Daarnaast zijn er kansen voor kleinschalige vormen van recreatie en natuurbeleving en krijgen boeren grotere kavels dichterbij huis. Zo snijdt met deze kavelruil het mes aan meerdere kanten.

Natuur gedeputeerde Berend Potjer: ”Dit is goed nieuws voor de weidevogels in onze provincie en een mooi resultaat van een constructieve samenwerking tussen overheden en de lokale partners.” Het project in de Meerpolder is een samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg en het Hoogheemraadschap van Rijnland. In juli 2020 hebben de 4 overheden een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om dit alles mogelijk te maken.

Wateroverlast beperken

De Meerpolder is een van de oudste droogmakerijen van Zuid-Holland. De meer dan 400 jaar oude polder is grotendeels in gebruik als grasland voor veehouderij. Het huidige maaiveld was ooit de bodem van een groot binnenmeer en is erg ongelijk. Met name in het westen van de polder liggen de percelen erg laag, waardoor daar wateroverlast kan optreden bij hevige regenval. Door regenwater de ruimte te geven binnen het weidevogelgebied, kan wateroverlast in andere delen van de polder grotendeels voorkomen worden.

Een leefgebied voor weidevogels

Na de zomerperiode gaat de aannemer aan de slag om het weidevogelgebied in te richten. Dan ontstaat een gevarieerd gebied met voldoende water, grassen, bloemen en kruiden. Daar kunnen weidevogels zoals de grutto, de tureluur en de kievit goed gedijen. Dat is belangrijk, want op veel plaatsen in ons land gaat het niet goed met de weidevogels. Ook andere vogelsoorten en insecten profiteren van deze herinrichting van de Meerpolder. Op een aantal plekken worden bijvoorbeeld zogenaamde ‘keverbanken’ aangelegd waarin insecten kunnen leven die weer voedsel vormen voor patrijzen. De boeren uit de Meerpolder gaan het weidevogelgebied beheren.

Wandelen, fietsen en vogels kijken

De Meerpolder is door zijn ligging in de nabijheid van het Buytenpark en door de aanwezigheid van een uitgebreid fietsnetwerk aantrekkelijk voor een fietstocht of een stevige wandeling in de natuur. Na de uitvoering van de maatregelen blijft de polder geschikt voor deze kleinschalige recreatie, met oog voor de natuur. Om wandelaars en fietsers optimaal te kunnen laten genieten van de vogels, wordt in overleg met direct omwonenden en vogelkenners een kijkscherm geplaatst.

Verbeteringen voor de landbouw

De kavelruil leidt behalve tot een verbetering voor de weidevogels ook tot een verbetering voor de landbouw. Er ontstaan namelijk grotere kavels die direct bij de boerderijen liggen, zodat de koeien gemakkelijker de wei in kunnen. Hierdoor is er bijvoorbeeld ook minder verkeer op de smalle polderwegen, wat onder andere goed is voor de verkeersveiligheid.

Feestelijke opening

De samenwerkende partijen streven er naar om alle werkzaamheden in het najaar van 2021 af te ronden. Dan wordt het nieuw ingerichte weidevogelgebied met waterberging feestelijk geopend door de verantwoordelijke bestuurders van provincie, gemeenten en hoogheemraadschap.

Reacties

Cookieinstellingen