Meer menselijke maat bij toezicht provincie op gemeente

Foto: Redactie Zoetermeer (pixabay.com)

De provincie Zuid-Holland gaat het toezicht op gemeenten vernieuwen: meer menselijke maat, minder toezichtlast. Dat staat in ‘Interbestuurlijk Toezicht 2022 – van reactief naar proactief’ dat Gedeputeerde Staten hebben vastgesteld. De provincie wil hiermee de 52 gemeenten helpen bij een goede taakuitvoering en een sterk lokaal bestuur.

Zuid-Holland wil het toezicht op de gemeenten vanaf volgend jaar meer baseren op analyses vooraf en daarbij samen met gemeenten bekijken welke stappen genomen kunnen worden. “We gaan vooraf kijken welke risico’s gemeenten lopen en hen proactief helpen die risico’s te vermijden”, aldus commissaris van de Koning Jaap Smit. “Nu nog krijgen gemeenten achteraf een rapportcijfer van ons. Wat we nu gaan doen is gemeenten vooraf helpen om een beter rapportcijfer te halen. Zo ondersteunen we de 52 colleges van B&W en gemeenteraden in Zuid-Holland.”

De provincie heeft de wettelijke taak om toezicht te houden op de taakuitvoering door gemeenten op de volgende zes terreinen: financiën, omgevingsrecht, ruimtelijke ordening, archief- en informatiebeheer, huisvesting vergunninghouders en monumentenzorg.

De provincie gaat het toezicht vanaf 2022 vernieuwen op basis van een evaluatie van de huidige praktijk. Daaruit blijkt dat de toezichtbevindingen nu te laat beschikbaar komen en daarom niet behulpzaam zijn voor gemeenten, de administratieve toezichtlast te hoog is en er te weinig dialoog is tussen provincie en gemeenten over verbeteringen.

GS sturen het nieuwe toezichtplan nu naar de gemeenten met de vraag om reactie. Die reacties worden meegenomen in een nieuwe versie waarover GS in september een besluit willen nemen. De verwachting is dat het in november door de provincie en de Zuid-Hollandse Gemeenten ondertekend kan worden, zodat het op 1 januari van kracht wordt.

Reacties

Cookieinstellingen