Verstedelijking en bereikbaarheid gaan hand in hand

De komende decennia komen er 400.000 mensen bij in het zuidelijke deel van de Randstad. Daarvoor zijn 240.000 nieuwe woningen nodig. Om ervoor te zorgen dat inwoners naar huis, werk, opleiding en vrijetijdsbesteding kunnen reizen zijn maatregelen nodig. Maatregelen voor een bereikbare en leefbare omgeving moeten gelijk oplopen met de verstedelijkingsopgave. Jaarlijks maken Rijk en regio in het bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) afspraken over bereikbaarheidsmaatregelen in de regio.